English

Ingram Micro (Thailand) Ltd.

บริษัท อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เทคโลโลยีสารสนเทศที่มุ่งเน้นระบบการทำงานบนคลาวด์ ความคล่องตัวในการใช้งาน เทคโนโลยีรอบตัว ห่วงโซ่อุปทาน และระบบการจัดการด้านเทคโนโลยี