English

บริษัทโดยสังเขป

ISS Resolution เป็นบริษัทที่ก่อตั้งมาแล้ว 147 ปี เป็นผู้บุกเบิกด้านนวัตกรรมวงการคอมพิวเตอร์ของโลก คิดค้นเครื่องพิมพ์ดีดเครื่องแรกในปี 1873 และเครื่องคิดเลขเครื่องแรกในปี 1886

การคิดค้นด้านคอมพิวเตอร์และการพัฒนาวิธีการประมวลข้อมูลนับทศวรรษ ด้วยการควบรวมและการเข้าซื้อกิจการบริษัทต่าง ๆ จนส่งผลให้บริษัทกลายเป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำของโลก โดย ISS Resolution ไม่เพียงแต่ให้บริการเฉพาะตลาดในประเทศไทยเท่านั้น หากแต่ยังให้บริการแก่บริษัทข้ามชาติระดับโลกที่มีสำนักงานอยู่ในประเทศไทย

ยูนิซิสเป็นบริษัทที่เข้ามาทำตลาดไทยครั้งแรกเมื่อปี 1990 โดยก่อตั้งเป็นบริษัท “สยามยูนิซิส” ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง ยูนิซิสกับยิปอินซอย

ในปี 1999 บริษัทได้ทำการปฏิรูปใหม่ภายใต้สนธิสัญญาทางไมตรีและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา และเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นยูนิซิส  ประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทลูกของยูนิซิส คอร์ปอเรชั่น

ในเดือนสิงหาคม ปี 2009 ยูนิซิส ประเทศไทย ได้ทำการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งเป็นบริษัทจำกัด และในวันที่ 1 กันยายน 2009 บริษัท ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไอเอสเอส เรสโซลูชั่น จำกัด

บริษัท ไอเอสเอส เรสโซลูชั่น จำกัด ให้บริการด้านผลิตภัณฑ์ เป็นผู้ช่วยคิดค้นแนวทางการแก้ไขปัญหาด้าน ITและให้บริการในทุกวงการอุตสาหกรรมในประเทศไทย นอกจากนั้น ยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ให้บริการ ตัวแทนจำหน่าย ผู้ค้าส่งจากบริษัทระดับโลกที่มีสาขาอยู่ในประเทศไทย

“ISS Resolution เป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO”